Vạn Thành

notice
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed

Thép cây vằn

Email In PDF.

Hình mô tả

Loại sản phẩm

Ứng dụng

Tiêu chuẩn
Nhật Nga Việt Nam

Thép cây vằn ø10 - ø40   Xây Dựng   SD 390 CT 4 BCT 51
Thép cây vằn ø10 - ø40   Xây Dựng   Grade 60 CT 5 BCT 51
Thép cây vằn ø10 - ø40   Xây Dựng   SD 490 CT 6 BCT 51
Thép cây vằn ø10 - ø40   Xây Dựng   BS 460 B CT 6 BCT 51